Her er du: LU Leder - LU Lederhåndbogen - Forsikring

 

Forsikring

Lokalforeningen, hjælperen og lederen er forsikret

LandboUngdom har en kollektiv forsikring, der omfatter alle lokalforeninger, tilsluttet og godkendt af Landsorganisationen. Forsikringen er tegnet i TopDanmark og udgør en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt en ansvarsforsikring og en kollektiv heltidsulykkesforsikring.

Forsikringsbetingelser

 

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen omfatter aktive og frivillige hjælpere, der er tilknyttet aktiviteter arrangeret af landsorganisationen for LandboUngdom. LandboUngdoms lokalforeninger, der er godkendt af landsorganisationen ifølge vedtægterne hører således under landsorganisationen.  

Når der er tale om en ansvarsforsikring betyder det, at når man kan udpege en af de ovenstående personer, som ansvarlig for en eventuel skade, har vi en forsikring, der dækker op til 5 mio. kr., hvis der er tale om en personskade og 2 mio. kr., hvis der er tale om en tingskade. Personlig beklædning er ikke omfattet af forsikringen.

Som en tilføjelse til ansvarsforsikringen gælder, at forsikringen dækker ansvar for skade på dyr eller ting, som foreningen har lejet eller lånt. Denne forsikring er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikring. Det betyder, at hvis der på nogen måde kan findes en anden forsikring, så skal denne forsikring dække forud for ovenstående. Forsikringen dækker ikke skade forvoldt med motordrevne køretøj (traktortræk, motor-cros mv.).

Maksimum erstatning for denne udvidelse udgør 150.000 kr. pr. skade, og der er en selvrisiko på 1000 kr. på enhver tingskade. (Fastsat i 2011 og indeksreguleres).

Forsikringen dækker også ansvar i forbindelse med DM i pløjning, som landsorganisationen kan drages til erstatningsansvarlig for.

Ejer regionen fx et telt, som lokalforeningen låner - eller lejer - er dette ikke omfattet af den landsdækkende forsikring.

Det betyder også, at man indenfor Landboungdom ikke kan leje ting af hinanden og regne med, at denne forsikring dækker, fordi vi i forsikringsøjemed bliver betragtet som én enhed og forsikringen vil ikke dække lejemål mellem os selv.

Arbejdsskadeforsikring

I forsikringen indgår en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der omfatter aktive og frivillige hjælpere, der er tilknyttet aktiviteter arrangeret af landsorganisationen LandboUngdom, eller af en lokalforening godkendt af landsorganisationen.

 

Kollektiv heltidsulykkesforsikring

I forsikringen indgår ligeledes en heltidsulykkesforsikring der omfatter ledere og instruktører i lokalforeninger og udvalg indenfor Landssekretariatet for LandboUngdom eller som vedtægtsmæssigt er tilknyttet LandboUngdoms landsorganisation.

 

Ved enhver skade rettes henvendelse til LandboUngdoms sekretariat for vejledning og rådgivning omkring skadesanmeldelse.

LandboUngdom, marts 2012